телефон Поръчай по телефон
070050199
Общи условия

Настоящите общи условия определят правилата за работа със сайта, както правилата и реда за покупка на продуктите, предлагани чрез същия сайт и явяващ се като електронен магазин http://24gumi.bg/ .

При ползване на настоящия сайт, Общите условия са приложими и уреждат отношенията между собственика на сайта, "24Гуми" ООД с ЕИК 204703521, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Брацигово 14, тел: 0700 50 199,  E-Mail: office@24gumi.bg / sales@24gumi.bg , който е и продавач на стоките, от една страна и ползващите сайта в качеството им на контрагенти и купувачи на предлаганите стоки, от друга страна.

Общите условия са обвързващи и за двете страни в провоотношението и са в сила от момента на започване използването на сайта, което става от момента на отваряне на електронния портал http://24gumi.bg/

Виртуалният магазин http://24gumi.bg/ е уебсайт за електронна търговия за продажба и доставка на предлаганите в него автомобилни гуми и аксесоари.

Всички доставяни и разпространявани пневматични гуми (Леки,Лекотоварни,Тежкотоварни) от "24Гуми" ООД са в съответствие с регламент РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 декември 2006 година. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006R1907) и РЕГЛАМЕНТ (EС) 2020/740 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 май 2020 година. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32020R0740


Всички цени в сайта http://24gumi.bg/ са в Български Лева. с начислено ДДС.

  1. "24Гуми" ООД има право и се задължава:

- Да уведоми клиента за сроковете на доставка и дължимата сума по e-mail или телефон.

- Да доставя стока с доказани качество и произход

- Да достави в срок заявената стока в нейната ненарушена цялост и да прехвърли собствеността на стоката, след заплащане на дължимата цена за същата.

- Да достави заявената от клиента стока

- Да използва предоставените от клиента лични данни – име, адрес, телефон, e-mail и др. с цел изготвяне на първични счетоводни документи(данъчна фактура, гаранционна карта и касова бележка) и за осъществяване доставката на заявените стоки. Горе споменатото ще се използва само за нуждите на договорните отношения на страните , възникнали при ползване на сайта и при условията на ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

- Да поддържа вярна и актуална информация относно стоките и предлаганите услуги.

- Да посочи верни лични данни, телефон, адрес за доставка и електронен адрес.

  1. Клиента се задължава:

- Да заплати стойността на заявената от него стока.

- Да съдейства и осигури получаването на поръчаната стока.

- Да не извършва действия, с които нарушава законодателството в Република България.

- Да не извършва фиктивни заявки или каквито и да било други действия, с които да затруднява работата на сайта или да причинява вреди на дружеството продавач.

- Да не накърнява правата на интелектуална и индустриална собственост, било то на собственика на сайта или трети лица.

 

Съгласно чл. 50 ЗЗП (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм., бр. 41 от 2007 г., доп., бр. 27 от 2013 г., изм., бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на:

а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;

в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока;

Потребителят има право да върне стоката, ако:

-  Гумите не са били монтирани на джанта, фабричният им вид не е нарушен и всички фабрични етикети не са повредени или премахнати;

-  Официалният данъчен документ получен при покупката - касова бележка и/или фактура бъде върнат заедно със стоката;

 

- За да върнете закупена от 24gumi.bg стока, моля попълнете формата за „Връщане на Продукт“ и я изпратете.

- Наш служител ще се свърже с Вас за уточняване на детайлите по връщането на стоката.

- Формулярът трябва да бъде изпратен в срок до 14 дни от получаването на стоката. 

- Клиентът не дължи транспортни и/или куриерски разходи по връщането на стоката и/или банкови такси свързани с възстановяването на платената сума за покупката.

За горното може да се информирате на сайта на Европейската комисия, с електронен адрес:

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_bg.htm

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

 

чл.54 (1) Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора съгласно чл. 52.

(2) Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

(3) Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.

(4) При договор за продажба, когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя по ал. 1, докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

- За Ваше улеснение, ние ще изпратим куриер до Вас за да вземе заявената за връщане стока.

!!! ВНИМАНИЕ !!!

Моля, имайте предвид, че не може да използвате стоки, които сте получили, преди да решите да се откажете от покупката. Правото на отказ съществува за да ви позволи да разгледате продукта по същия начин както в магазин, а не за да го използвате безплатно в продължение на 14 дни.”

Ако Потребителят се откаже в посоченият по-горе срок, трябва да попълни и изпрати формата за "Връщане на Продукт" и писмено да информира "24Гуми" ООД на:

Електронна поща: office@24gumi.bg / sales@24gumi.bg

Тел: 0700 50 199 

,че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от покупката, като задължително посочи:

- Банкова сметка по която да му бъде възстановена заплатената от него сума на върнатата стока

Останалата информация трябва да бъде попълнена във формата за "Връщане на Продукт" и изпратена чрез бутона "Изпрати Запитване" .

 

До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на "24Гуми" ООД, рискът от случайното погиване или повредждане се носи изцяло от потребителя.

 

Алтернативно решаване на спорове АРС:

Това е начин за извънсъдебно решаване на спорове. Неутрална трета страна — орган за решаване на спорове — ви помага да постигнете извънсъдебно споразумение. Съществуват различни видове органи за решаване на спорове, например органи за медиация, арбитражни органи, омбудсмани, помирителни органи, комисии за разглеждане на жалби от потребители. Всички те работят по различен начин, но като цяло помагат на вас и търговеца да намерите решение, което удовлетворява и двама ви. Това е по-лесно, по-бързо и по-евтино от завеждане на съдебно дело.

Можете да откриете списък с органи, които предлагат процедури за извънсъдебно уреждане на спорове в България : ТУК

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можете да подадете жалба като ползвате сайта ОРС

 

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на http://24gumi.bg/ при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни. Приемайки настоящите условия Потребителите, които са попълнили регистрационната форма изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от http://24gumi.bg/ по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги. Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от http://24gumi.bg/ за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги. http://24gumi.bg/ изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица.  http://24gumi.bg/ си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

 

Настоящата гаранция покрива всички дефекти на суровините, материалите и цялостната конструкция на гумата, които могат да се появят в следствие на правилна и отговаряща на стандартите експлоатация. Гаранцията важи за 2 (две) години от дадата на закупуването на гумите.

Поради зачестилите загуби на гаранционна карта и касова бележка от куриерските фирми, то гаранционната карта бива генерирана автоматично и изпращана на е-майл, който сте посочили при създаването на Вашата поръчка, а касовата бележка бива изпращана по Български Пощи с обратна разписка.

За да запазите дълго време вашите гуми е препоръчително да ги поддържате, спазвайки следните указания: Обикновено е трудно да се избегнат пътни препятствия като дупки, стъкло и камъни. Има, обаче, три основни причини за проблеми с гумите, които могат да се избегнат: неправилното налягане, шофирането с висока скорост и претоварването. Предприемането на предпазни мерки за тяхното предотвратяване ще гарантира по-сигурна мобилност и по-дълъг живот на гумите. Неправилно налягане: Недостатъчното или превишеното вътрешно налягане на гумите оказва отрицателно влияние върху техния живот, върху комфорта при шофиране, сцеплението и спирачния път. Недостатъчното вътрешно налягане води до прекомерно огъване на външната гума и в резултат на това до прегряване, увеличаване на съпротивлението при търкаляне и преждевременно износване. В крайни случаи недостатъчното вътрешно налягане може да доведе до повреждане на гумата. По същия начин, прекомерното напомпване може да скъси живота на гумата, да намали сцеплението и да доведе до неравномерно износване. Шофиране с висока скорост: Шофирането с висока скорост води до прегряване на гумите, което може да ги повреди. То също може да доведе до внезапно унищожаване на гумата и бърза загуба на въздух. Липсата на контрол в случай на загуба на въздух може да доведе до инциденти. Ако забележите някаква повреда, трябва незабавно да смените гумата с резервна. Претоварване: За да избегнете претоварването на Вашите гуми, проверете тяхното максимално ниво на натоварване, което може да откриете върху страницата на гумата. Никога не превишавайте тази стойност. Претоварените гуми прегряват и това може да доведе до внезапното им унищожаване. Винаги следвайте препоръките за натоварване на производителя. Не превишавайте допустимия максимален товар за всяка ос на превозното средство. Използването на зимни гуми през лятото и високи температури води до тяхното по-бързо износване и по-лош спирачен път.

Гаранцията не покрива щети и повреди, възникнали поради: неправилен монтаж/демонтаж на гумата; при извършен ремонт; неправилна експлоатация; недостатъчно напомпване или пренапомпване; въздействие на органични разтворители; неизправност в ходовата част на автомобила; невнимание и/или небрежност на водача; натоварване, което несъответства на товарния индекс, отбелязан на гумата; експлоатация със скорост несъответстваща на скоростния индекс на гумата; изкъртване поради завой на място или неправомерно износване поради нерегулиран преден мост; неправомерно и/или преждевременно износване, поради системни резки потегляния с превъртане и/или резки спирания с блокиране на гумите; механично или химическо увреждане, в т.ч. и удар в твърд предмет;монтиране на гумите на джанти от неподходящ тип; монтиране на гумите на деформирани или ръждясали джанти;употреба на гуми от неподходящ тип; спукване от чуждо тяло;Увреждане при пожар или злополука;при неизползване на мпс; използване на гумите под допустимата норма на износване – 1.6мм; изтрит производствен номер и/или ДОТ;При направен опит от страна на клиента за отстраняване на дефекта и при извършван ремонт изобщо; повреди, причинени отпътно-транспортни произшествия или лоша пътна настилка;умишлена повреда.

 Ако настъпилите повреди са в резултат на неправилна употреба и при ползване на гумата по начин, неадекватен за предназначението и, то рекламираната гума няма да бъде призната, като такава. Следва да съобразите и това, че при такава употреба се повишава рискът за безопастността и сигурността на транспортните средства, респективно на лицата, вещите и превозните средства, намиращи се е близост.

При представяне на гумата за рекламация, купувачът е длъжен да представи документи издадени от "24Гуми" ООД удостоверяващи покупката на гуми(фактура,касова бележка,гаранционна карта). В случай на оспорване на експертното становище на специалистите на "24Гуми"ООД, за последно и неоспоримо ще се счита становището на експерта по качество и технологични процеси на завода производител на продадената от нас марка гуми.

Рекламираната гума бива разгледана в срок от 30 работни дни от дата на пристигането й в наш офис. на следния адрес: гр. Сопот, бул. Иван Вазов 0. Телефони за контакт: 0700 50 199

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него. Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. (2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. (3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.  (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди. Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности: 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената. (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. (3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. (4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1. Чл. 119. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за: 1. правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 - 115; 2. съдържанието и обхвата на търговската гаранция; 3. съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на лицето, предоставящо търговската гаранция, и име и адрес на лицето, пред което може да бъде предявена търговската гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция. (2) В случай че търговската гаранция се предоставя от производител, който няма представител на територията на страната, и в заявлението за предоставяне на търговска гаранция липсва информацията по ал. 1, т. 1, тази информация се предоставя на потребителя по подходящ начин от продавача. (3) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задълж Чл. 125. (1) Рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице. (2) Рекламацията се подава устно или писмено. (3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. (4) При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: 1. касова бележка или фактура; 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер. Чл. 126. (1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното. (2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. (3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Ако търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция. Чл. 127. (1) Търговецът или упълномощено от него лице са длъжни да приемат рекламацията, ако тя е предявена своевременно. (2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Търговецът е длъжен да поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощените от него лица рекламации. (3) (Доп. – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) При предявяване на рекламация лицата по ал. 1 задължително я описват в регистъра, като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията. (4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., доп., бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от търговеца. Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските обекти на търговеца на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена стоката. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя. Чл. 128. (1) (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.).  (2) Когато търговецът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на потребителя.ително се предоставя на български език.

 

Доставката на леки, лекотоварни, 4х4 и тежкотоварни гуми се извършва до адрес на клиента или офис на куриерска фирма "ЕВРОПЪТ-2000"АД.

Времето за което доставяме стоките в рамките на България е от 1(Един) до 5(Пет) работни дни след потвърждение на поръчката.

За поръчки, направени от понеделник - петък от 08:00 до 16:30ч. ще получите потвърждение и срок за доставка в рамките на същия ден. Поръчки, направени извън посоченото работно време се обработват и потвърждават на следващия работен ден. 

Заплащането на дължимата сума, става при получаването й от клиента, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че клиента изрично е упоменал това при създаването на поръчката.

  1. Заплащането на дължимата цена на стоката и разходите по доставката от клиента   или от трето лице от негово име, става предварително по банков път, след издаване на проформа фактура, служеща като основание за превода, следвайки стъпките и указанията в сайта.

Ако клиентът е избрал метод за плащане по банков път, срокът започва да тече от момента на получаване на плащането.

За поръчки, направени от понеделник - петък от 08:00 до 16:30ч. ще получите потвърждение и срок за доставка в рамките на същия ден. Поръчки, направени извън посоченото работно време се обработват и потвърждават на следващия работен ден. 

       6. При поръчка на 1 брой гума, независимо от размер, марка и модел на гумата, винаги потвърждението на поръчката става след потвърждение от склада.

 

За неупоменати по горе правни норми действат разпоредбите на ЗЗП. Натиснете тук.

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта ОРСКЗП

 

7. Ефективност

 

Ефективността на тези общи условия е в сила от 01.01.2019г.

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта на ОРС или КЗП
Copyright© 2019 W3D Studio. "24Гуми" ООД - Всички цени в сайта са за 1 брой гума с начислено ДДС