телефон Поръчай по телефон
070050199
Защита на лични данни

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Данни за контакт с „24Гуми“ ООД:

Местоположение: гр. Пловдив , ул. Брацигово 14

Държава: България

Адрес: гр. Пловдив, ул. Брацигово 14

Телефон: 0700 50 199

 Ел. поща: office@24gumi.bg / sales@24gumi.bg

Интернет страницa: www.24gumi.bg

 

Защитата на Вашите лични данни е изключително важна за „24Гуми“ ООД . Ето защо ние защитаваме Вашите данни, като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на българското и европейското законодателство.

Понятия

 „Лични данни" - всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„Специални категории лични данни“ – лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация.

„Обработване" - означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

 „Администратор" - всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

„Субект на данните“ – всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора.

„Съгласие на субекта на данните" - всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

„Дете“ – Регламентът определя дете като всеки на възраст под 16 години въпреки че това може да бъде намалена на 13 от правото на държавата-членка. Обработката на лични данни на едно дете е законно само, ако родител или попечител е дал съгласие. Администраторът полага разумни усилия, за да провери в такива случаи, че притежателят на родителската отговорност за детето е дал или упълномощен да даде съгласието си.

„Профилиране" - всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

„Нарушение на сигурността на лични данни" - нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

„Основно място на установяване “ – седалището на администратора в ЕС ще бъде мястото, в което той взема основните решения за целта и средствата на своите дейности по обработване на данни. По отношение на обработващия лични данни основното му място на установяване в ЕС ще бъде неговият административен център.Ако администраторът е със седалище извън ЕС, той трябва да назначи свой представител в юрисдикцията, в която администраторът работи, за да действа от името на администратора и да се занимава с надзорните органи.

 

„Получател" - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели"; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

 „Трета страна“ – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

Настоящата Политика за защита на лични данни на физически лица се изготвя и утвърждава от „24Гуми“ООД и е неразделна част от условията за встъпване и реализиране на правоотношения с  „24Гуми“ ООД.Всяко заинтересовано лице следва да се запознае и да прочете този документ внимателно.В случай че не сте съгласни с предвидените в него условия и процедури, няма да имате възможност да встъпите в правоотношения с  „24Гуми“ ООД

Декларация относно политиката по защита на личните данни

  1. Настоящата Политика за защита на лични данни на физически лица се изготвя и утвърждава от „24Гуми“ ООД и е неразделна част от условията за встъпване и реализиране на правоотношения с  „24Гуми“ ООД.Всяко заинтересовано лице следва да се запознае и да прочете този документ внимателно.В случай че не сте съгласни с предвидените в него условия и процедури, няма да имате възможност да встъпите в правоотношения с  „24Гуми“ ООД

При промяна на Политиката, промените ще бъдат утвърдени от ръководния орган на „24Гуми“ ООД и публикувани на неговата Интернет страницата - www.24gumi.bg .

  1. 24Гуми“ ООД, се ангажира да осигури съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на "правата и свободите" на физическите лица,  чиито лични данни „24Гуми“ ООД събира и обработва съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

Всяко нарушение на Общия регламент относно защитата на данните от страна на работниците/служителите на „24Гуми“ ООД ще бъде разглеждано като нарушение на трудовата дисциплина, а в случай че има предположение за извършено престъпление, въпросът ще се предостави за разглеждане в най-къс възможен срок на съответните държавни органи.

  1. 24Гуми“ ООД, както и които имат или могат да имат достъп до личните данни на физически лица, ще се очаква да се запознаят, разбират и да се съобразят с тази Политика.

Никоя трета страна не може да има достъп до лични данни на физически лица, съхранявани от „24Гуми“ ООД, без предварително да е сключила споразумение за поверителност на данните, което налага на третата страна задължения, не по-малко обременяващи от тези, които „24Гуми“ ООД е поел, и което дава право на „24Гуми“ ООД да извършва проверки на спазването на наложените със споразумението задължения.

  1. 24Гуми“ ООД, които обработват лични данни.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

  1. Kлиенти и потребители: изготвяне на оферти, договори, фактури проформа-фактури, приемо-предавателни протоколи, протоколи за съхранение, както и всякакви други документи, необходимостта от които се поражда във връзка с възникване, съществуване или преустановяване на правоотношения с „24Гуми“ ООД, включително за изпълнение и реализиране на правата и задълженията по тях, в това число и при възникнала задлъжнялост; осъществяване на търговска дейност; осъществяване на финансово-счетоводна и отчетна дейност; осъществяване и защита на законните интереси на „24Гуми ООД; изпълнение на законови задължения и отчитане пред държавни и други компетентни органи, институции, организации, учреждения и др. органи на власт; осъществяване на контакт и кореспонденция; в случай, че по правоотношението се предвижда кредитен лимит и/или отложено плащане данните се обработват още и с цел извършване на кредитна оценка с цел преценка на параметрите на договора – условия за /отложено/ плащане, размер на кредитен лимит и нуждата от обезпечение; оценка на риска от възникване на задлъжнялост и възможност за застраховане на вземанията, както и предприемане на действия по застраховане на вземанията; осъществяване на документални и други пратки; осъществяване на транспорт и доставка на заявени, поръчани и/или вече закупени стоки; изготвяне на товарителници, обратни разписки, платежни документи и други документи, свързани с извършването на транспорт и доставка на стоки и/или документи.
  2. Служители/работници: осъществяване и администриране на всички дейности, свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудови/служебни/граждански правоотношения - вкл. за изработване на всякакви документи в тази връзка (договори, допълнителни споразумения, анекси, документи, удостоверяващи трудов стаж, издаване на служебни бележки, справки, удостоверения и др.); администриране и заверяване на служебни и трудови книжки; във връзка с пенсионна, здравна и социално-осигурителна дейност; за преценка на трудоспособността на служителя/работника; за извършване на подбор на кандидати за работа и на персонал; за финансова и счетоводна дейност; за водене на счетоводна отчетност относно възнагражденията/хонорарите/др. плащания или удръжки на служители/работници по трудови, служебни и граждански правоотношения; организиране на командировки, пътувания и обучения; изпълнение на законови задължения и отчитане пред държавни и други компетентни органи, институции, организации, учреждения и др. органи на власт; администриране на обезщетения, болнични, отпуски и др.; за установяване на връзка по телефон/имейл, за изпращане на кореспонденция, отнасяща се до изпълнение на задълженията му по служебни правоотношения, трудови и граждански договори; извършване на преценка на наличие/липса на конфликт на интереси; за осъществяване и защита на законните интереси на „24Гуми“ ООД;
  3. Кандидати за работа: извършване на подбор на кандидати за работа; извършване на преценка на наличие/липса на конфликт на интереси; за осъществяване и защита на законните интереси на „24Гуми“ ООД.

„24Гуми“ ООД гарантира, че информацията, която събира и използва, е належаща за тези цели и не е с цел навлизане в личното Ви пространство.

Имате право на жалба до надзорния орган: имате право да подадете жалба направо до надзорния орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

 

Права на субектите на данни

- Да отправя искания за потвърждаване дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните, както и информация кои са получателите на тези данни.

- Да поиска копие от своите лични данни от администратора;

- Да иска от администратора коригиране на лични данни когато те са неточни, както и когато не са вече актуални;

- Да изиска от администратора изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен");

- Да иска от администратора ограничаване на обработването на лични данни като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.;

- Да направи възражение срещу обработване на негови лични данни;

- Да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за целите на директния маркетинг.

- Да се обърне с жалба до надзорен орган ако смята, че някоя от разпоредбите на ОРЗД е нарушена;

- Да поиска и да му бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

- Да оттегли съгласието си  за обработката на личните данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;

- Да не е обект на автоматизирано взети решения, които да го засягат в значителна степен, без възможност за човешка намеса;

- Да се противопостави на автоматизирано профилиране, което се случва без негово съгласие;

  1. „24Гуми“ ООДосигурява условия, които да гарантират упражняването на  тези права от субекта на данни:

Субектите на данни имат право да подават жалби до „24Гуми“ ООД, свързани с обработването на личните им данни, обработването на искане от субекта на данни и обжалване от страна на субекта на данни, относно начина на обработване на жалбите в съответствие с Процедура за начините на комуникация при жалби и искания от субекта на данни.

Настоящата информация за защита на личните данни има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.

Съгласие

Използване на Интернет сайта и онлайн магазина на „24Гуми ООД

2 „24Гуми“ ООДсъбира и съхранява само необходимите данни на лицата, които използват Онлайн магазина („Потребители“). Едновременно с това „24Гуми“ ООДсе грижи информацията за Потребителите да не става достоянение на трети лица. Това е продиктувано от желанието Потребителите да са спокойни, че личните им данни са защитени, като в същото време са спазени и законовите разпоредби.Всички служители на „24Гуми“ ООД се задължават да не разпространяват информацията, станала им известна по време на изпълнение на трудовите/служебните им задължения и касаеща Потребителите.„24Гуми“ ООД осигурява на Потребителите на Онлайн магазина пълен достъп до техните лични данни, както и възможност за тяхната промяна или премахване, в който и да е момент.Потребителите на Онлайн магазина може във всеки един момент да премахне своя акаунт или да се откаже от получаване на информация по електронната поща. В административния панел на сайта Потребителят ще намери всички необходими инструменти за управление на своя потребителски профил и поръчките, в това число ще получи също и възможност за проверка на историята на своите поръчки и свързаните с тях плащания.Регистрацията на Потребител в Онлайн магазина –  www.24gumi.bg е свързана с подаване на ограничено количество данни и е напълно безплатна и доброволна. Попълването на данни е въпрос на свободно желание и осмислен избор на Потребителя. Подаването на непълни или неверни данни може да доведе до невъзможност да се реализира дадена поръчка.Данните, подадени по време на регистрацията, се обработват само и единствено с разрешението на Потребителя. Чрез попълването на данните, които са основа за реализирането на поръчката, Потребителят изразява съгласието си за поместване на личните си данни в базата данни на Онлайн магазина, както и за тяхното обработване от страна на „24Гуми“ ООДс цел реализиране на поръчката, в т.ч. на извършване проверка на данните, свързани с поръчката, както и с информирането за етапите по реализиране на поръчката, а също така и с цел изпращане на друга информация, свързана с Онлайн магазина и неговата оферта. Подаването на лични данни от страна на Купувача е доброволно, но при отказ от предоставянето на тези данни, това може да доведе до невъзможност за подаване на поръчка.

3 Източник: данните получаваме от субекта на данни и от обществено достъпен източник – Търговски регистър към Агенция по вписванията.

 

І. Как и защо използваме личните Ви данни:

А) За управление и изпълнение на Вашата поръчка за продукти или услуги;

Б)  За изготвяне и изпращане на сметка/фактура за продуктите или услугите, които сте закупили от нас;

В) За последващо гаранционно обслужване на вашите покупки;

Г) В изпълнение на нормативни задължения:

- изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, предвидени в Закона за защита на потребителите;

- предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или на трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;

- предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка с задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016г. и др.

- задължения, предвидени в Закона за счетоводството и ДОПК и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;

- предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове.

ІІ. Какви данни обработваме:

А) Данни за идентификация: трите имена, единен граждански номер, постоянен адрес , предвидени в Закона а счетоводството;

Б) Други данни: електронна поща;

В) Лични данни за контакт: адрес за контакт, телефонен номер;

Когато обработваме основните Ви лични данни и описаните други данни за целите на продажбата на стоки и извършване на услуги, за тяхното заплащане, за изпълнение на Ваши заявки за услуги, както и с цел да изпълним наши нормативни изисквания, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели.

ІІІ. Как защитаваме Вашите лични данни:

За осигуряване на адекватна защита на Вашите лични данни ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

ІV. Кога изтриваме Вашите лични данни:

По правило прекратяваме използването на Вашите лични данни за целите, свързани с поръчката и извършваните услуги след изпълнение на поръчката или услугата, но не ги изтриваме преди изтичане на една година от изпълнението им или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за счетоводството, за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и други основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно и административно производство.

Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация всички лични разпознаваеми елементи/ елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължение за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

 

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване, като се грижим продуктите и услугите, които Ви предлагаме, да покриват Вашите очаквания. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни, като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на Вашите данни.

 

Лица, обработващи данни от името на „24Гуми ООД:

- банки за обслужване на плащанията, извършени от Вас;

- пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи фактури и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;

- лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на дружеството и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническо изпращане на съобщения по електронна поща или мобилен телефон, техническа поддръжка и други;

- органи и институции, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство.

VІ. Вашите права във връзка с обработване на личните Ви данни:

А) Право на информация

Вие имате право да поискате:

- информация за това дали отнасящи се до Вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

- съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

- информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни отнасящи се до Вас, в случаите на автоматизирани решения.

Б) Право на корекция

В случай че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право по всяко време да поискате:

- да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;

- да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

В) Право на възражение

По всяко време имате право да:

- възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това;

- когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

- възразите срещу обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Г) Право на ограничаване на обработването

Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако: оспорвате верността на данните за периода, в който трябва да проверим верността им; или обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или сте подали възражение за обработване на данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

Д) Право на преносимост на данните

Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

- обработваме данните съгласно поръчка и базирано на декларация за съгласие, която може да бъде оттеглена.

Е) Право на жалба

В случай че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018г. ще можете да подадете жалба и пред регулаторен орган в рамките на ЕС.

Заявления за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице чрез нотариално заверено пълномощно.

Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички данни и ако това сериозно затруднява дейността ни - този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си ние даваме или отказваме достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.

VІІ. Обработване на данни при кандидатстване за работа:

Когато кандидатствате за работа, Вие ни предоставяте Вашите лични данни чрез конкретно кандидатстване за търсене на работа. Предприели сме необходимите технически и организационни мерки, за да осигурим поверителността на Вашите кандидатури.

 По време на процеса на кандидатстване в базата данни се съхраняват обичайните данни за кореспонденция като пощенски адрес, адрес на електронна поща и телефонни номера, в допълнение на собствено и фамилно име. Освен това се съхраняват и обработват документите за кандидатстване като мотивационно писмо, автобиография, сертификати за професионално обучение и др.

Тези данни се съхраняват, оценяват, обработват или препращат само вътрешно, като част от кандидатурата Ви. Достъпни са само на  лицата, отговарящи за подбора на кандидатите. Вашите данни в никакъв случай няма да бъдат препратени до фирми или лица извън „24Гуми“ ООД  или да бъдат използвани за други цели. Вашите лични данни в този случай ще се съхраняват по време на процеса на кандидатстване, при постъпване на работа и за срока на съответния период на съхранение. Ако започнете работа в „24Гуми“ ООД, Вашите лични данни или извлечение от тях ще бъдат добавени към личното Ви досие. Ако сте кандидатствали, но не можем да Ви предложим подходяща позиция към момента, ние си запазваме правото да съхраняваме молбата Ви. В този случай ще получите съобщение за Ваша информация. Ако не сте съгласни с това или вече не сте заинтересувани, може по всяко време да пожелаете заличаване на данните.

VІІI. Актуалност и промени:

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата информация за защита на личните данни. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на информацията, за да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защита на личните данни, които събираме.

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта на ОРС или КЗП
Copyright© 2019 W3D Studio. "24Гуми" ООД - Всички цени в сайта са за 1 брой гума с начислено ДДС